Obecní knihovna Zást?izly
Naposledy aktualizováno: 7.1.2013

P?ipomínáme, nezapome?te foukat vají?ka, jako každý rok budeme malovat kraslice.

Máme také v plánu malování medových perní?ků s velikono?ním motivem.

 

20.2.2010 po?ádá Sbor dobrovolných hasi?ů ,,Ostatky´´, na maškarní rej jsou všichni zváni,hrát budou špi?koví um?lci ( ti co loni).

 

 

20.11.2009 - od 16.00-18.00 hod zdobení medových perní?ků s váno?ními motivy pro akci Adventní v?nce, sebou pouze ?isté ruce a nápady, můžete i ochutnávat. 

 

13.11.2009 - od 16.00 - 18.00 hod výroba bižuterních šperků. Poslední v tomto roce, neváhejte si vyrobit p?kné váno?ní dáre?ky.

 

6.11.2009 - od 16.00 - 18.00 hod výroba bižuterních šperků .

 

POZOR !!!!!!!!!!!! POZOR!!!!!!!!!!!!!

 lllllllll

Máme pro Vás p?ipraveno 120 nových knih z vým?nného fondu. Seznamy uve?ejníme na webu.

23.10.2009 - od 16.00 - 17.00 hod výroba bižuterních šperků z korálků.

17.00 - 18.00 hod- drátkování chirurgickým drátem  

  

16.10.2009 - od 16.00 - 17.00 hod výroba bižuterních šperků z korálků.

17.00 - 18.00 hod- drátkování chirurgickým drátem 

P?edpokládané datum akce ,, Adventní v?nce´´ - 27.11.2009.

Vše co budete pot?ebovat vidíte na obrázcích 

 

Seznam nej?ten?jších a nejpůj?ovan?jších zde                                                  

zpracovala  Knihovnou Ji?ího Mahena v Brn?, na základ? svých statistických dat o ?etnosti výpůj?ek

Inspirace pro Vás !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

9.10.2009 - od 16.00 - 17.00 hod výroba bižuterních šperků z korálků.

17.00 - 18.00 hod- drátkování chirurgickým drátem 

2.10.2009 - v naší knihovn? od 16.00 - 17.00 hod výroba bižuterních šperků z korálků.

17.00 - 18.00 hod- drátkování, není vhodné pro menší d?ti, jedná se o práci s chirurgickým drátem.

Vyrobte si již te? váno?ní dárek pro kamarády, maminky nebo babi?ky. Cena materiálu jednoho náhrdelníku se pohybuje od 15,- do 25,- v závislosti na cen? použitých korálků.

Kdo bude mít zájem o výrobu adventních v?nců a gelových sví?ek, tyto akce prob?hnou zhruba ve stejnou dobu jako loni. Plánujeme také zdobení perní?ků.

Již te? si ovšem můžete p?ipravit dekorace, které vás nebudou stát ani korunu, jedná se o p?írodniny, na jejich po?ízení je nyní ten nejlepší ?as. Nap?íklad šišky, bukvice, suché lístka atd.

 

V??íme, že jste nový školní rok odstartovali dob?e, aby jste se nenudili, p?ipravili jsme op?t n?co pro šikovné ru?i?ky. 

25.9.2009 - v naší knihovn? od 16.00 - 17.00 hod výroba bižuterních šperků z korálků.

17.00 - 18.00 hod- drátkování, není vhodné pro menší d?ti.

Možno i zakoupení již hotových šperků nebo jen prohlídka pro inspiraci.

Op?t vybíráme knihy z vým?nného fondu , kdo má n?jaký požadavek, může ho uvést ve vzkazech.

 Kulturní dům nejen v novám kabát?, ale také vylepšený.

 

St?ílecká púť 2009

Pár fote?ek

Ze statistiky návšt?v je patrné, že stále navšt?vujete naše webové stránky, abych Vám tyto návšt?vy oživila, p?emýšlela jsem o ?em psát. Bylo to práv? p?i p?íprav? ve?e?e, jejíž sou?ástí byla i cuketa. A téma bylo zde. Pátrala jsem v pam?ti, kdy jsem se s cuketou setkala poprvé. Bylo to v roce 1989 na dovolené u p?íbuzných v N?mecku, tehdy ješt? západním a odtud jsem si p?ivezla první semínka a jeden recept na její p?ípravu, který byl sice jednoduchý, ale d?lám ho dodnes. Je to prost? ope?ená cuketa v troub? na troše oleje, opep?ená, osolená a posypaná ko?ením, které mi padne zrovna pod ruku. Pokud nevíte o ?em je ?e?, dovolte , abych Vám tuto mnohotvárnou zeleninu p?edstavila.

Cuketa se u nás p?stuje krátkou dobu a je stále populárn?jší. ?adí se k bohatému rodu dýní a tykvi?ek. Dokáže narůst do gigantických rozm?rů, nás však budou zajímat jen ty menší, ty p?erostlé nechte slepicím,  p?ímo je milují .Cukety jsou nenáro?né na p?stování a mají velké výnosy. Sklízet první plody můžeme koncem ?ervna až za?átkem ?ervence, Sklízíme malé cuketky, jelikož mají výrazn?jší chuť a  vyšší obsah prosp?šných látek .
Cukety jsou bohatým zdrojem vitamínů a stopových prvků

Mladé plody cukety jsou pro nás tou zdrav?jší volbou, mnoho důležitých látek totiž najdeme ve slupce, je skv?lým zdrojem vitamin A, který  je rozpustný v tucích, je proto nezbytné cukety konzumovat s p?ídavkem alespo? malého množství oleje (nejlépe olivového), aby mohlo dojít k vst?ebání tohoto vitaminu do t?la.
Ve slupce najdeme i vitamin E s podobn? zásadním působením, v celých plodech pak dále i mnoho ho??íku a vápníku, také fosfor, draslík, železo, m??, zinek a n?které vitaminy skupiny B.

Cukety jsou ideální na reduk?ní diety Vysoký obsah vody d?lá cuketu nízkokalorickou potravinou (cca 20kcal/100g zeleniny) a naopak vysoký obsah biologicky důležitých látek nám zajistí p?ísun nepostradatelných minerálů a vitaminů.

 A co s ní vlastn? můžeme d?lat v kuchyni?

Recepty budou p?idávany na naše e-stránky,  s touto webovou stránkou se již špatn? pracuje.

 

Klikn?te na - Léto s cuketou

Pod?lte se i vy se svým kuliná?ským um?ním, recepty rádi zve?ejníme.

A nebo napište, zda jste n?co z tohoto seznamu vyzkoušeli a chutnalo?

Seznam receptů

Grilovaná cuketa

Falešná ?ína

Letní vejce z jedné pánve

Rizoto italského venkovana

Cuketové lívane?ky

Cuketový salát

Aktivita našich návšt?vníků

porovnání s rokem 2008

 Rok 2008 I. pololetiRok 2009 I. pololetíTo je více o:

Návšt?vy knihovny

219

298

103

Návšt?vy webu

990

2259

1166

Po?et výpůj?ek

241

438

197

Z toho pro dosp?lé

181

375

194

Z toho pro d?ti

60

63

3

 

26.6.2009 bude k dispozici 5. soubor vým?nného fondu v celkovém množství 40 ks knih. Je to náš malý prázdninový dárek pro Vás . Nemáte ?tení na dovolenou, nebo jen pro letní lenošení? Ur?it? si z tohoto souboru vyberete, jsou zde obsaženy všechny žánry, p?es romantiku, nap?tí až po oblíbenou literaturu faktu, v?etn? pohádek pro d?ti.

Toto je p?ehled akcí , které jsme pro Vás v letošním roce po?ádali, do konce školního roku žádnou akci neplánujeme a o prázdninách pouze dle Vašeho zájmu. 

P?ehled akcí za rok 2009 po?ádané Obecní knihovnou v Zást?izlech

.DatumNápl? akcePo???ast
1.9.1.2009Kreativní kurz- pletení náranků0
2.16.1.2009Kreativní kurz- pletení náranků0
3.6.3.2009Po?íta?ový kurz pro za?áte?níky2
4.13.3.2009Po?íta?ový kurz pro za?áte?níky1
5.20.3.2009Po?íta?ový kurz pro za?áte?níky1
6.27.3.2009Po?íta?ový kurz pro za?áte?níky1
7.27.3.2009Kreativní kurz- malování kraslic8
8.30.3.2009Prezentace akce,,Kniha mého srdce´´ na ZŠ St?ílky21
9.3.4.2009Kreativní kurz- ubrousková technika8
10.3.4.2009Prezentace akce,,Kniha mého srdce´´ na ZŠ St?ílky